VISI, MISI DAN OBJEKTIF

        Visi
      •     Menjadikan KOPCJ antara Koperasi yang maju dan terbaik        di Malaysia dengan menekankan kepada memenuhi                    keperluan dan matlamat ahli

      Misi

      •     Menyediakan perkhidmatan yang cemerlang kepada                    anggota dalam usaha meningkatkan taraf sosio ekonomi              dan kebajikan ahli disamping mengeratkan silaturrahim.

      Objektif
•     Meningkatkan kebajikan ahli dan mengeratkan silaturrahim melalui aktiviti yang dijalankan.
•     Mengurus kepentingan ekonomi ahli dengan cekap, berkesan dan berwawasan mengikut undang–undang dan peraturan.
•     Meningkatkan pulangan kepada pelaburan ahli.
•     Meningkatkan nilai aset koperasi dengan membuat pelaburan yang menguntungkan dengan risiko yang minimum.

No comments:

Post a Comment